Baza znanja

Umanjenje predujma poreza (50%) imaju radnici koji imaju prebivalište i borave u I. skupini po stupnju razvijenosti ili na području Grada Vukovara. Umanjenje predujma poreza na dohodak moguće je provesti isključivo ako su kumulativno zadovoljeni sljedeća dva uvjeta: na poreznoj kartici obvezno je upisati oznaku grada/općine

Novi pravilnik o dohotku temeljem NN 10/17 Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (3. stup mio) koje je poslodavac uplaćivano radniku, više neće moći neoporezivo iznos od 6.000,00 kn godišnje uplatiti jednokratno (Čl.9.st.1.toč18 Zakona o porezu na dohodak) Prigodna nagrada (božićnica, regres i sl) u ukupnom iznosu

Nove osnovice za doprinose za obračunska razdoblja 2017. Najniža osnovica za obračun doprinosa je 2.940,82 kn (najčešća primjena kod stručnog zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa). Maksimalna mjesečna osnovica za mirovinsko osiguranja je 46.434,00 kn. Maksimalna godišnja osnovica za mirovinsko osiguranja je 557.208,00 kn. Kvota 1

Materijalna prava iz radnog odnosa koja se isplaćuju na zaštićeni račun (osim plaće): naknada troškova za službeno putovanje (npr. dnevnica i naknada zbog korištenja privatnog vozila u službene svrhe) naknada troškova prijevoza na posao i sa posla dar za djecu do 15.te godine života i