Novosti važeće od 01.01.2017. (NN 115/16)

Novosti važeće od 01.01.2017. (NN 115/16)

Osnovica osobnog odbitka iznosi 2.500,00 kn.

[table id=1 /]

Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom su fizičke osobe čiji primici na koje se ne plaća porez, ne prelaze iznos od 15.000,00 kn godišnje.

Promjene u poreznim stopama i razredima

Uvedene su dvije porezne stope u dva razreda

[table id=3 /]

Umanjenje predujma poreza za određene porezne obveznike 50%

 1. Umirovljenike
 2. Osobe s prebivalištem u I. skupini razvijenosti
 3. Osobe s prebivalištem grada Vukovara

Obveza plaćanja poreza u slučaju neisplate plaće

Poslodavac , u slučaju neisplate plaće, obavezan je dostaviti radniku obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti (obrazac NP1/NO1) te obračunati i uplatiti doprinose iz i na plaću kao i predujam poreza i prireza do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Produženje rokova za plaćanje poreza

 1. Plaća u naravi – obračun i plaćanje poreza na dohodak do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec
 2. Plaće zaposlenih u diplomatskim i konzularnim tijelima – porezni obveznik dužan je sam obračunati i uplatiti porez u roku od 30 dana od dana isplate.

Drugi dohodak i autorski honorar

Godišnjim dohotkom smatra se ukupan dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim.
Novost je da se drugi dohodak i autorski honorar obračunava po poreznoj stopi od 24% ali do iznosa od 12.500,00kn bruto. Osoba koja na godišnjoj razini ostvari drugi dohodak u iznosu manjem od 12.500,00 kn, predujam poreza plaćen po stopi od 24% bit će i konačan porez,međutim, ako ostvare drugi dohodak preko tog iznosa, drugi dohodak bit će u konačnici oporezovan po stopi od 36% u posebnom postupku.

Kod obračuna drugog dohotka smanjene su stope doprinosa za MIO I i MIO II stup:

 • stopa doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe samo u I stupu je 10%
 • stopa doprinosa za osobe koje su u oba stupa je MIO I stup 7,5% + MIO II stup 2,5%
 • stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje je 7,5%

Uvedena je i obveza plaćanja doprinosa za autorske i umjetničke naknade. Osnovica za plaćanje doprinosa je bruto iznos naknade umanjen za propisani paušalni izdatak koji ostaje nepromjenjen (30% za autorske naknade, 55% za naknade umjetnicima).

Doprinosi se plaćaju kao i kod drugog dohotka i to MIO I stup 10% ako je osoba samo u MIO I stupu, odnosno 7,5% + 2,5% ako je u oba mirovinska stupa te doprinos za zdravstvo 7,5%.
Ukinuto je i oslobođenje od plaćanja doprinosa kod obračuna ugovora o djelu umirovljeniku. Takvi se ugovori također obračunavaju s doprinosima MIO 10% ili 7,5%+2,5% i doprinos za zdravstvo 7,5%.
Ove promjene primjenjuju se na sve isplate drugog dohotka od 01.01.2017 bez obzira da li je djelo ostvareno u 2016 godini.
Stope poreza za sve dohotke prikazane su u tablici:

[table id=2 /]

Ostale novine

 • Visina minimalne plaće od 01.01-31.12.2017. iznosi 3.276,00 kn
 • Najniža osnovica za obračun doprinosa za 2017 iznosi 2.940,82 kn
 • Primici koji se ne smatraju dohotkom – proširen je popis tih primitaka i za primitke na ime invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja kao i pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit
 • Primici na koje se ne plaća porez – proširen je popis pa se tim primicima dodaje i primitak bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa. Porez se ne plaća ni na potporu djetetu za školovanje do 15-te godine života koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika
 • Primici koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada – s radnicima se izjednačavaju osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (uređenje radnog prostora, posebna radna odjeća obilježena znakom, obavezni liječnički pregledi, sistematski pregledi, obrazovanje i izobrazba, članarine po osnovi članstva u strukovnim komorama)
 • Dohodak iz inozemstva – produžuje se rok plaćanja predujma poreza i izvješćivanja sa sadašnjim 8 dana na 30 dana. Odredba se odnosi na tuzemnog poslodavca za izaslanog radnika odnosno samog poreznog obveznika koji oporezivi dohodak ostvari izravno iz inozemstva ili u inozemstvo. Ostaje i dalje mogućnost ne plaćanja poreza u navedenom roku ako se plaća porez u inozemstvu i to neovisno o postojanju međunarodnih ugovora, ali tada će porezni obveznik biti obavezan dostaviti Poreznoj upravi podatke o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu na propisanom izvješću do 30.11. tekuće godine za prethodnu godinu.
 • Osnovica za obračun doprinosa za članove uprave – zaposlenike društva : osobe koje rade kod poslodavca u punom radnom vremenu, a istovremeno su kod tog poslodavca članovi uprave/izvršni direktori trebaju obračunati doprinose u iznosu umnoška prosječne plaće i koeficijenta 0,65% što za 2017 godinu iznosi 5.030,35 kn.
 • Prvo zapošljavanje – osobom koja se prvi puta zapošljava, smatrala bi se osoba koja ima evidentiran staž do 8 dana (uključujući i 8 dan) po osnovi drugog dohotka .