Umanjenje predujma poreza (50%)

Umanjenje predujma poreza (50%)

Umanjenje predujma poreza (50%) imaju radnici koji imaju prebivalište i borave u I. skupini po stupnju razvijenosti ili na području Grada Vukovara.

Umanjenje predujma poreza na dohodak moguće je provesti isključivo ako su kumulativno zadovoljeni sljedeća dva uvjeta:

  1. na poreznoj kartici obvezno je upisati oznaku grada/općine koja je prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) razvrstana u I. skupinu po stupnju razvijenosti, a to su:
    Babina Greda, Biskupija, Cetingrad, Civljane, Čađavica, Dežanovac, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Drenovci, Drenje, Dvor, Đulovac, Gornji Bogićevci, Gradina, Gundinci, Gunja, Hrvatska Dubica, Jagodnjak, Kapela, Kistanje, Kloštar Podravski, Krnjak, Levanjska Varoš, Lokvičići, Markušica, Mikleuš, Nova Bukovica, Nova Rača, Okučani, Plaški, Podgorač, Podravska Moslavina, Rovišće, Sopje, Staro Petrovo Selo, Sunja, Šodolovci, Špišić Bukovica, Štefanje, Štitar, Trnava, Voćin, Vojnić, Vrbje, Vrginmost, Vrhovine i Zrinski Topolovac.
    Ili je upisana oznaka Grada Vukovara
  2. pod oznakom za prebivalište i boravak radnika i osobe koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 21. Zakona na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave i području Grada Vukovara, obvezno je upisati oznaku “P.1.“.

Ako nisu kumulativno zadovoljena oba navedena uvjeta poslodavac NE MOŽE umanjiti obračunati predujma poreza na dohodak za 50%.
Ako radnik ima upisanu navedenu oznaku grada/općine i u istoj boravi ali nema upisanu oznaku „P.1.“, potrebno je radniku uručiti poreznu karticu i uputiti ga u ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu/uobičajenom boravištu radnika radi usklađenja podataka na poreznoj kartici.