Zaštićeni račun

Zaštićeni račun

Materijalna prava iz radnog odnosa koja se isplaćuju na zaštićeni račun (osim plaće):

 • naknada troškova za službeno putovanje (npr. dnevnica i naknada zbog korištenja privatnog vozila u službene svrhe)
 • naknada troškova prijevoza na posao i sa posla
 • dar za djecu do 15.te godine života i potpore za novorođenče
 • potpore zbog invalidnosti radnika
 • potpore zbog neprekinutog bolovanja radnika duljeg od 90 dana
 • potpora za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika

Materijalna prava koja se ne mogu isplatiti na zaštićeni račun:

 • regres
 • božićnica i druge prigodne naknade
 • terenski dodatak
 • naknada za odvojeni život
 • otpremnina

Važno: u slučaju da se ova primanja (regres, božićnica itd.) isplaćuju putem tekućeg računa nemaju osnovu da se isplate na zaštićeni račun. Ali, prema odredbi čl. 90. Pravilnika o porezu na dohodak, primanja koja su u visini neoporezivih iznosa, mogu se isplatiti u gotovini.