Stjecanje prava vlasništva stranih državljana i stranih pravnih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj

Stjecanje prava vlasništva stranih državljana i stranih pravnih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj

O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba (izuzev državljana i pravnih osobe iz država članica Europske unije) na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev stranke (stjecatelja).

Zahtjev (pisani) predaje se neposredno pisarnici ili se šalje poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske; Uprava za građansko, trgovačko  i upravno pravo; Ulica grada Vukovara 49; 10000 Zagreb.


Pisanom zahtjevu mora se priložiti:

  • pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
  • dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od šest mjeseci;
  • uvjerenje upravnog tijela nadležnog  za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (da li se nekretnina nalazi u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom);
  • dokaz državljanstva stjecatelja (ovjerena preslika putovnice i sl.) ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra), ako je stjecatelj strana pravna osoba;
  • u slučaju da podnositelja zahtjeva zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
  • ako podnositelj zahtjeva nije odredio punomoćnika koji će ga zastupati, a nalazi se u inozemstvu, obvezan je odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Napomena:
Stranku će se pozvati da dostavi, u primjerenom roku, i druge isprave, ako su potrebne u postupku.

Uz zahtjev je, pored nabrojenih isprava, potrebno priložiti i dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi sukladno Tarifnom broju 101.a Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 116/00., 163/03., 129/06.,  60/08., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13. i 80/13.), u iznosu od 50,00 kuna.

Nadalje, upravna pristojba plaća se i za rješenje o stjecanju nekretnine u iznosu od 100,00 kuna te za svaku eventualnu nadopunu zahtjeva (u slučaju da nedostaju određeni dokumenti) u iznosu od 20,00 kuna.

Napomena:
Upravne pristojbe u iznosu do 100 kuna naplaćuju se u državnim biljezima, odgovarajuće novčane protuvrijednosti, dok se iznosi iznad 100 kuna moraju uplatiti putem univerzalnog naloga za plaćanje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske

  • IBAN HR121001005-1863000160
  • upisivanjem broja 64 (model) u prvu kućicu univarzalnog naloga
  • upisivanjem u drugo polje univarzalnog nalogabroja 5002

U slučaju kada je riječ o uplati hrvatskog državljanina uz broj 5002 treba upisati i OIB, a u slučaju kad predviđeni iznos uplaćuje stranac tad je iza broja 5002 potrebno upisati i broj 721 i OIB.

Tako ispunjeni univerzalni nalog za plaćanje (ili državne biljege) osoba koja podnosi zahtjev, ili njegov punomoćnik, mora priložiti uz svu ostalu dokumentaciju.