Odluka o porezima Grada Pazina, promjena stope prireza od 1. veljače 2014.

Odluka o porezima Grada Pazina, promjena stope prireza od 1. veljače 2014.

Odluka o porezima Grada Pazina objavljena je u Narodnim novinama br. 2/14., stupa na snagu 1. veljače 2014.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Pazinu porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine poreza, te način obračuna i plaćanja poreza. Grad uvodi i njemu pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku ili naziv,
5. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, te ovoj Odluci. Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka. Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9%. Za sve isplate dohotka do 1. veljače 2014. primjenjuje se stara stopa prireza porezu na dohodak od 5%.