Objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

U Narodnim novinama br. 96/15. objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (dalje: novi Pravilnik) sukladno odredbi čl. 44. st. 3. novog Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15.). Novi Pravilnik primjenjuje se za godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ili kasnije.

Novim Pravilnikom proširen je sadržaj bilance u dijelu koji se odnosi na potraživanja i obveze prema poduzetnicima unutar grupe i sudjelujućim interesima. Uz to, propisana je i nova pozicija u kapitalu –rezerve fer vrijednosti koju čine promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkoviti dio zaštite novčanog toka i zaštita s osnove ulaganja u inozemno poslovanje. Proširena je i struktura obveza za rezerviranja koja sada slijedi porezni propis.

U računu dobiti i gubitka ukinuta je pozicija ostalih –  izvanrednih prihoda i rashoda te će se isti prema novoj strukturi iskazivati u okviru ostalih poslovnih prihoda i ostalih poslovnih rashoda. U strukturi prihoda i rashoda također su propisane posebne pozicije za transakcije s poduzetnicima unutar grupe i sudjelujućim interesima.

U izvještaju o novčanom toku u manjoj su mjeri izmijenjene i dopunjene pozicije koje se odnose na investicijske aktivnosti.

Uz to, novim Pravilnikom ponovno je propisan izgled i sadržaj izvještaja o promjenama kapitala.