Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Objava: Narodne novine br.97/2015. od 11.09.2015.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 32/15.), u čl. 8., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Poslodavac koji vodi, odnosno koji je obvezan voditi podatke iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka, u evidenciji radnog vremena nije dužan evidentirati podatak o vremenu korištenja dnevnog i tjednog odmora

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6., postaju stavci 5., 6. i 7., a u članku 12., riječi: »o radnom vremenu», brišu se.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 19. rujna 2015.