Donesene izmjene ZOR-a

Donesene izmjene ZOR-a

Vlada RH je na jučerašnjoj sjednici donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15), koja stupa na snagu s 1.1.2016.
Novosti navodimo po točkama, kako slijedi:

  1. Na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i njihovu reviziju, te na financijske podatke za statističke i druge potrebe za izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016. (završni račun za 2015.) primjenjuju se odredbe “starog” Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 109/07, 54/13 i 121/14) i čl. 6.a Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08 i 144/12.), uključujući i prekršajne odredbe iz članka 32.”starog” Zakona o računovodstvu.
  2. Odgađa se primjena propisanog kontnog plana do 1.1.2017. Do tog nadnevka poduzetnici su dužni voditi glavnu knjigu prema unaprijed pripremljenim kontima koja osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. Usprkos odgodi primjene propisanog kontnog plana od 1.1.2016. primjenjuje se Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 96/15) kojim su propisane i neke nove/drugačije pozicije financijskih izvještaja. Poduzetnici koji iskazuju iznose na promijenjenim pozicijama, trebaju usuglasiti svoj kontni plan već od 1.1.2016. Ovo usuglašavanje biti će potrebno provesti i za 2015. godinu, koja će u godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu predstavljati prethodno usporedno razdoblje.
  3. OSFI-u je propisan rok do 30.6.2016. za donošenje propisanog kontnog plana.
  4. Ukinuta je obveza kontiranja na knjigovodstvenim ispravama.
  5. Knjigovodstvene isprave obvezno potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika ili osoba na koju je prenesena ovlast. Od ove obveze izuzeti su jedino izlazni računi, ako su sastavljeni u skladu s poreznim propisima, te ako sadržavaju ime i prezime osobe koja je odgovorna za njihovo izdavanje.
  6. Sve knjigovodstvene isprave prije unosa u poslovne knjige (uključujući i izlazne račune) obvezno kontrolira i potpisuje odnosno odobrava osoba zadužena za kontrolu (likvidator), na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.
  7. Ukinuta je obveza navođenja identifikacijske oznake osoba koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu ispravu uz svaku knjiženu promjenu na konto-kartici u glavnoj knjizi.
  8. Rok za donošenje pojedinih podzakonskih akata – pravilnika pomiče se s 30. studenoga 2015. na 31. prosinac 2015.