Prirez porezu na dohodak za Općinu Vižinada-Visinada

Prirez porezu na dohodak za Općinu Vižinada-Visinada

plaća se po stopi 3%, a osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunanog poreza na dohodak. Obveznici prireza porezu na dohodak su sve fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Vižinada-Visinada. Ova Odluka primjenjuje se od 1. lipnja 2012.