Odluku o prirezu porezu na dohodak Općine Maruševec

Odluku o prirezu porezu na dohodak Općine Maruševec

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Općine Maruševec.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Članak 3.

Obveznici prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište uobičajeno boravište na području Općine Maruševec, a obveznici su poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak iz članka 3. ove Odluke je utvrđen porez na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Maruševec i uplaćuje se na prijelazni račun poreza i prireza na dohodak 1001005-1726012007.

Članak 6.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija — Porezna uprava.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2012. godine.

Ova Odluka će se objaviti i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.