Izvješćivanje HNB o isplatama na osnovi rada nerezidenta

Izvješćivanje HNB o isplatama na osnovi rada nerezidenta

Nedavno je HNB donijela Odluku o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i međunarodnih ulaganja, koja je stupila na snagu dana 22. rujna 2012. a objavljena je u Narodnim novinama br. 103.

Predmet koji uređuje Odluka jest i izvješćivanje o: neto plaćama, dodatcima na plaće, doprinosima koji se nerezidentu isplaćuju izravno na njegov račun ili u njegovo ime na račun nerezidentne pravne osobe, druge naknade na osnovi rada koje proizlaze iz radnog odnosa kojeg nerezidentima isplaćuje pravna osoba rezident.

Obveznici izvješćivanja su pravne osobe rezidenti koji isplate plaću, dodatak na plaću ili druge naknade na osnovi rada nerezidentu odnosno:
• pravne osobe sa sjedištem u RH, osim njihovih podružnica u inozemstvu,
• podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u RH,
• trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u RH koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane,
• fizičke osobe s prebivalištem u RH,
• fizičke osobe koje borave u RH na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju od najmanje 12 mjeseci osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji i
• diplomatska, konzularna i druga predstavništva RH u inozemstvu koja se financiraju iz proračuna te hrvatski državljani zaposleni u tim predstavništvima i članovi njihovih obitelji.

Iznimno obveznici izvješćivanja nisu rezidenti koji su odabrani u uzorak za dostavu mjesečnog ili tromjesečnog statističkog izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom.

Izvješće se podnosi u papirnatom obliku na propisanom obrascu DOH-Q, Upitnik o isplaćenim dohocima nerezidentima, ispunjava se tromjesečno (samo za ona tromjesečja u kojima je obavljena isplata navedenih primitaka).