Promjene u ovršnom postupku od 1. rujna 2014.

Promjene u ovršnom postupku od 1. rujna 2014.

1. rujna 2014. stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, osim odredaba koje se odnose na prodaju nekretnina u ovršnom postupku i način namirenja vjerovnika, zatim na agencijsku prodaju nekretnina, te prodaju nekretnina u okviru postupka fiducijarnog osiguranja, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015. Naime, kako nije bilo značajnih intervencija koje bi ubrzale i pojednostavile provedbu ovrhe, upravo su ovim novelama poboljšane odredbe o provedbi ovrhe na nekretninama. U tom smislu, značajna novost jest uvođenje FINA-e u postupku provedbe ovrhe na nekretninama kroz njezinu bitnu ulogu kod postupka vođenja elektroničke dražbe nekretnina, kao i pružanje detaljnih informacija o nekretninama koje se prodaju u ovršnom postupku. Za pitanja koja su iznimno česta u praksi potrebno je navesti da se u cilju zaštite zadovoljavanja osnovnih životnih potreba proširuje krug primitaka koji su izuzeti od ovrhe (odnosno koji se ne smiju plijeniti i uplaćuju se na radnikov zaštićeni račun) i na kojima je ovrha ograničena. Tako, po stupanju na snagu noveliranog Ovršnog zakon, više se neće smjeti plijeniti:

  • naknada troškova za službeno putovanje,
  • dar za djecu do 15. godine života,
  • naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,
  • dr. Zakonom propisane naknade.