Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu uređeno je odredbama čl. 63. Zakona o radu (ZR), dok je korištenje godišnjeg odmora u dijelovima uređeno odredbama čl. 62. ZR-a. Prema tim odredbama radniku se, u tijeku kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, mora omogućiti korištenje najmanje dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju, dok preostali, neiskorišteni dio godišnjeg odmora, radnik može prenijeti u narednu godinu i iskoristiti ga najkasnije do 30. lipnja iduće godine.

Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, radnik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. Naime, kod privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) jednako kao i kod korištenja prava na rodiljni ili roditeljski dopust ne dolazi do prekida radnog odnosa pa radnik stječe pravo na godišnji odmor i za tu godinu u kojoj je bio na bolovanju.
Dakle, bez obzira što je radnik cijelu 2013. proveo na bolovanju, stekao je pravo na puni godišnji odmor za tu kalendarsku godinu te ga je, zbog bolesti, imao pravo u cijelosti prenijeti u 2014. i iskoristiti do 30. lipnja. Međutim, kako se radnik vraća na rad nakon toga datuma, godišnji odmor iz 2013. neće moči koristiti. S druge strane, radnik će (s obzirom da za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radni odnos, kao ni prava proizašla iz njega ne prestaju) ostvarivati pravo na puni godišnji odmor za 2014, kojeg mu poslodavac, mora omogućiti u skladu sa zakonskim odredbama.