Korištenje prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu

Korištenje prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 143/14 – dalje u tekstu: Zakon) koje su stupile na snagu 1. siječnja 2015. godine proširen je institut oslobođenja od obveze doprinosa na osnovicu, pa će među ostalim i poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje do pet godina biti dužan obračunavati samo doprinose iz osnovice i to:

  1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
  2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%, odnosno u navedenom razdoblju do 5 godina neće postojati obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu i to:
    1. doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%
    2. doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%
    3. doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%.

Mladom osobom smatra se fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu sklopljenim na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem. Ove odredbe Zakona primjenjuju se i na osiguranike po osnovi radnog odnosa i na osiguranike po osnovi radnog odnosa –  izaslane radnike.

Potrebno je napomenuti da odredbe Zakona o doprinosima NE SADRŽE NIKAKVE DRUGE UVJETE koje je potrebno ispuniti radi ostvarivanja prava na ovu olakšicu, OSIM:

1. da se ugovor o radu sklapa s osobom do 30 godina života,

2. da ugovor o radu mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme i

3. da mlada osoba do 30 godina života nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Navedeno znači da za korištenje olakšice ne postoji uvjet da je mlada osoba bila prethodno prijavljena na zavodu za zapošljavanje, niti da li ima ili nema  prethodno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju i slično. Također poslodavac nije dužan izvijestiti niti jednu instituciju prije početka korištenja prava. Ukoliko je mlada osoba s poslodavcem imala sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, a nakon 1. siječnja 2015. sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme poslodavac MOŽE početi koristiti pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu od prvog dana zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima (Narodne novine, broj 157/14, dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da je za mladu osobu poslodavac dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je ugovor o radu sklopljen na neodređeno radno vrijeme. Dokaz (presliku ugovora o radu) poslodavac ne mora dostavljati NITI JEDNOJ INSTITUCIJI, već je navedeni dokaz dužan čuvati u svojim evidencijama, te ga pokazati na eventualno traženje poreznog tijela u postupku poreznog nadzora ili posebnog postupka).

Odredbama Pravilnika također se dodatno uređuje pitanje prava na korištenje olakšice za zapošljavanje mlade osobe u slučaju kada se radi o poslodavcima povezanim osobama, kao i u slučaju kada zbog statusnih promjena dosadašnjeg poslodavca mlada osoba nastavlja raditi kod novog poslodavca.

Ukoliko dva poslodavca obavljaju djelatnost u supoduzetništvu ili se smatraju povezenim osobama u smislu odredbi propisa koji uređuju porez na dobit, a jedan od tih poslodavaca sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme s mladom osobom, koja je prethodno bila u radnom odnosu kod poslodavca supoduzetnika, odnosno povezane osobe i za koju je  taj poslodavac već koristio olakšicu zbog zapošljavanja mlade osobe, novi poslodavac (supoduzetnik ili povezana osoba) može koristiti olakšicu nastavno, u obliku neobračunavanja doprinosa na osnovicu, do isteka razdoblja od pet godina računajući od prvog dana korištenja olakšice kod prvog poslodavca.

U slučaju kada mlada osoba zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja raditi kod novog poslodavca, ta osoba zadržava status mlade osobe pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja na razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca. Novi poslodavac može koristiti olakšicu nastavno, u obliku neobračunavanja doprinosa na osnovicu, do isteka razdoblja od pet godina računajući od prvog dana korištenja olakšice kod prvog poslodavca.

Osim navedenog, odredbama Pravilnika propisuje se da se za mladu osobu koja za vrijeme trajanja pet godina zaposlenja ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili joj radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje tijek pet godina zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivala pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.