Jeste li znali – Naputak za upisivanje stranih predstavništava u registar – odgovor

Jeste li znali – Naputak za upisivanje stranih predstavništava u registar – odgovor

Dokumenti potrebni za upis u registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj; (Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj “Narodne novine” broj  21/09):

1. Prijava za upis u Registar
– tvrtka,sjedište i predmet poslovanja osnivača
– naziv i sjedište predstavništva u Republici Hrvatskoj
– podatci o  odgovornoj osobi za rad predstavništva u Republici Hrvatskoj: ime, prezime,  prebivalište i broj identifikacijskog dokumenta – osobne iskaznice, domovnice, ili putovnice za hrvatske državljane, a za strane državljane putovnica – broj putovnice i država koja ju je izdala ( uz prijavu potrebno je priložiti ovjerenu presliku identifikacijskog dokumenta za odgovornu osobu)
– opis poslova predstavništva u Republici Hrvatskoj

2. Odluka osnivača o osnivanju predstavništva, nazivu i sjedištu predstavništva i  imenovanju odgovorne osobe

3. Isprava o upisu osnivača predstavništva u registar koji se vodi u zemlji u kojoj osnivač ima sjedište, iz koje se vidi pravni oblik, vrijeme osnivanja i osobe ovlaštene za zastupanje društva

4. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 1000,00 kuna za upis u Registar, 1000,00 kn za brisanje iz Registra, 200,00 kn za zahtjev za promjenu podataka u Registru

– pristojbe od 1000,00 kn i 200,00 kn uplaćuju se na broj računa 1001005 -1863000160
– poziv na broj: 5002 – 748 – OIB
– model: 64
– korisnik: državni proračun
-svrha doznake: upravna pristojba

Za brisanje predstavništva iz registra potrebno je priložiti odluku osnivača o zatvaranju predstavništva u Republici Hrvatskoj. Sve promjene unutar predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj (promjena odgovorne osobe, promjena sjedišta predstavništva, promjena naziva osnivača i sl.) reguliraju se odlukom osnivača.

NAPOMENA:
Sve dokumente potrebno je dostaviti u izvorniku  kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača. Potpisi na Odlukama  moraju biti ovjereni kod notara ili apostilama.